Klachtenprocedure

Libertas Investments is beheerder van meerdere beleggingsfondsen voor particuliere beleggers en streeft er naar haar beleggers adequaat te informeren en correct te behandelen. Het kan echter voorkomen dat een belegger hierover niet tevreden is. Indien wij hiervan op de hoogte worden gesteld, spannen wij ons in om de klacht – voor zover mogelijk – op te lossen.

Klachten kunnen worden gericht aan de directie van Libertas Investments BV of aan Libertas Investments Management BV indien de klacht rechtstreeks met Suydersee Winkelvastgoedfonds CV te maken heeft. Dit kan schriftelijk of per e-mail.

E-mail: postma@libertasinvestments.nl

Schriftelijk: Libertas Investments BV / Libertas Investments Management BV
T.a.v. de Directie
Postbus 2717
3800 GG Amersfoort

Na ontvangst van uw klacht wordt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging verstuurd dat de klacht in behandeling is genomen. Afhankelijk van de aard van de klacht zal in deze bevestiging ook worden aangegeven wanneer een inhoudelijke reactie van ons mag worden verwacht. De maximale termijn waarop inhoudelijk op een klacht wordt gereageerd, bedraagt zes weken. De directie van Libertas Investments is verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten. Van elke klacht wordt een dossier aangelegd, waarin ten minste de volgende gegevens worden opgenomen:

 • NAW-gegevens van de klager;
 • naam van het beleggingsfonds waar de klacht betrekking op heeft;
 • datum van indienen klacht;
 • naam van de vertegenwoordiger van de klachtverantwoordelijke;
 • omschrijving van de klacht;
 • datum en de wijze van afhandeling van de klacht;
 • gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht;
 • status van de klacht (in behandeling/afgehandeld).

Als partijen er niet in slagen om gezamenlijk tot een bevredigende oplossing te komen, dan kan de klacht door de belegger voor een bindend advies in behandeling worden gegeven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG  Den Haag, tel: 070 333 8999, website: www.kifid.nl.
Libertas Investments is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.016086.

Een blik op onze fondsen

Onze voordelen

 • Uw belang staat altijd voorop
 • Duidelijke beleggingsstrategie
 • Inzicht in uw fondsen
 • Extra betrokkenheid omdat wij meebeleggen

Meer informatie?

Neem contact op